Personvern

Loven stiller opp seks grunnlag som gjelder for all behandling av alle personopplysninger. Vi skal sørge for at personopplysninger skal:

 • Behandles på en lovlig, rettferdig og gjennomsiktig måte med
  hensyn til den registrerte («lovlighet, rettferdighet og gjennomsiktighet»)

 • Samles inn for spesifikke, uttrykkelig angitte og berettigede formål og
  ikke viderebehandles på en måte som er uforenlig med disse formålene
  («formålsbegrensning»)

 • Være adekvate, relevante og begrenset til det som er nødvendig for formålene
  de behandles for («dataminimering»)

 • Være korrekte og om nødvendig oppdaterte; det må treffes ethvert rimelig
  tiltak for å sikre at personopplysninger som er uriktige med hensyn til formålene
  de behandles for, uten opphold slettes eller korrigeres («riktighet»)

 • Lagres slik at det ikke er mulig å identifisere de registrerte i lengre perioder enn det
  som er nødvendig for formålene som personopplysningene behandles for («lagringsbegrensning»)

 • Behandles på en måte som sikrer tilstrekkelig sikkerhet for personopplysningene, herunder vern
  mot uautorisert eller ulovlig behandling og mot utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade, ved bruk av
  egnede tekniske eller organisatoriske tiltak («integritet og fortrolighet»)