REDEGJØRELSE FOR AKTSOMHETSVURDERING

1. Kravene i åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 01.07.22. Formål med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Lovens andre formål er å sikre allmenheten tilgang til informasjon om hvordan bedriften håndterer negative konsekvenser. Loven gjelder for større virksomheter.

Loven krever at redegjørelsen for aktsomhetsvurderingen minst inneholder:

1) en generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

2) opplysninger om faktiske negative konsekvenser og vesentlig risiko for negative konsekvenser som virksomheten har avdekket gjennom sine aktsomhetsvurderinger

3) opplysninger om tiltak som virksomheten har iverksatt eller planlegger å iverksette for å stanse faktiske negative konsekvenser eller begrense vesentlig risiko for negative konsekvenser, og resultatet eller forventede resultater av disse tiltakene.

Redegjørelsen er etter lovens krav gjort tilgjengelig på våre hjemmesider, og det er i årsberetningen henvist til hvor informasjon er å finne. Redegjørelsen er underskrevet i tråd med regnskapsloven §3-5.

 

2. Generell informasjon om selskapet

Kvamme Eiendom AS er morselskap i et konsern bestående av datterselskapet Kvamme 1936 AS (75%), samt RV Oslo AS som er et heleid datterselskap av Kvamme 1936 AS. Konsernets kjernevirksomhet er design, produksjon og omsetning av klær under varemerket Riccovero.

Merkevaren Riccovero bygger på familiens skredderhistorie tilbake til 1936. Kolleksjonene selges gjennom et landsdekkende nett av forhandlere, 2 outlet/concept-stores i Stryn og Olden og to concept Stores i Oslo. Hovedkontoret vårt ligger i Olden. Daglig leder er Finn Einar Kvamme.

I Riccovero er vi bevisste på vårt samfunnsansvar, og produserer ikke i de landene som har de dårligste lønns- og arbeidsvilkårene. Hele 2/3 av vår produksjon foregår i Europa, med europeiske materialer og stoffer. Rundt 1/3 av produksjonen vår foregår i Kina.

 

3. Tilnærming til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

3.1. Egen virksomhet

Vi følger norsk lovgivning for HMS, og har som policy at det ikke skal forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn, etnisitet, religion eller nedsatt funksjonsevne. Arbeidsmiljøet i virksomheten anses som godt, og det gjennomføres jevnlig medarbeidersamtaler.

Vi har vedtatt en policy som uttrykker konsernets engasjement for ansvarlig næringsliv (egen virksomhet og leverandørkjede). Policyen er tilgjengelig på våre nettsider.

Vi jobber målrettet for å sikre bærekraftig forretningsdrift. I tråd med åpenhetsloven skal det kontinuerlig utføres aktsomhetsvurderinger for å kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder både innad i vår egen virksomhet og i leverandørkjeden. Aktsomhetsvurderingene skal utføres i tråd med OECDs retningslinjer. 

3.2. Våre leverandører

Vi forventer at våre leverandører og forretningspartnere overholder grunnleggende menneskerettigheter og retten til anstendige arbeidsforhold. Mange av våre leverandører har anerkjente internasjonale sertifiseringer som dekker det samme som våre etiske retningslinjer. De som mangler relevante sertifiseringer må underskrive vår Code of conduct, og utvalgte leverandører følges opp gjennom besøk og tett samarbeid slik at vi kan føle oss trygge på at forholdene er gode.

3.3. Varslingskanaler og klagemekanismer

Vi oppfordrer alle til å varsle om kritikkverdige forhold dersom slike skulle oppstå. Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet, for eksempel forhold som kan innebære:

 • Fare for liv og helse
 • Fare for klima og miljø
 • Korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
 • Myndighetsmisbruk
 • Uforsvarlig arbeidsmiljø
 • Brudd på personopplysningssikkerheten

Varselet kan sendes på e-post til finneinar@riccovero.no eller pr post til Kvamme Eiendom AS, Flintavegen 25, 6788 Olden.

 

4. Negative konsekvenser og vesentlig risiko avdekket gjennom aktsomhetsvurderingen

Vi har foreløpig ikke avdekket noen situasjoner der vi har forårsaket skade, verken direkte eller indirekte. Vi samarbeider først og fremst med små produsenter, noe som gir mer oversiktlige forhold. Gjennom besøk og tett samarbeid føler vi oss trygge på at forholdene er gode og at lover og retningslinjer blir fulgt. For Riccovero er det helt utelukket å produsere varer på en fabrikk som ikke følger gjeldende lover og retningslinjer.

For oss er sikker og god kvalitet en av grunnsteinene for videre utvikling. Den beste måten å oppnå dette på er gjennom langsiktig samarbeid med våre produsenter slik at de får forutsigbare rammevilkår og kan utvikle seg videre som produsent og arbeidsplass. Vi har et nært og godt samarbeid med våre største produsenter, og føler oss trygge på medarbeiderne har gode arbeidsvilkår, mer enn minstelønn, sosiale rettigheter og at det ikke benyttes noen form for barnearbeid eller tvangsarbeid.

Vi må likevel erkjenne at vi ikke har full visshet om at arbeidsforholdene er slik de burde være alle steder i vår leverandørkjede. Vi jobber derfor kontinuerlig med å bidra til forbedringer.

Alle våre produsenter plikter å etterleve våre etiske retningslinjer (Code of Conduct). Vi velger likevel å følge opp enkelte leverandører spesielt for å forsikre oss om at produksjonen skjer i tråd med disse. Dette gjelder noen av leverandørene der vi etter å ha gjennomført den innledende kartleggingen ikke har tilstrekkelig informasjon om hvordan de arbeider for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.   

 

5. Tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser

 • Alle våre leverandører (som ikke har tilsvarende) må underskrive vår code of conduct.
 • Utvalgte leverandører følges opp med jevnlige besøk
 • Vi vil etterstrebe å i størst mulig grad benytte oss av leverandører som allerede har forebyggende tiltak på plass (anerkjente sertifiseringer, egne etiske retningslinjer og liknende). Nye leverandører fra risikoland vurderes før ordre plasseres slik at vi kan føle oss trygge på at varer fra leverandøren kan skaffes uten uakseptabel risiko for skade.
 • Dersom vi oppdager brudd på våre etiske retningslinjer vil vi påvirke leverandøren til å endre praksis. Hvis dette ikke fører fram vil vi som en siste utvei bryte forbindelsen med leverandøren.
 • Aktsomhetsvurderingen skal oppdateres kontinuerlig slik at det gjøres jevnlige vurderinger av våre forretningsforbindelser.

Dersom vi gjennom oppfølging av noen av våre leverandører oppdager at det er behov for endringer vil vi stille krav til forbedring. Vi vil deretter innhente kontinuerlig informasjon om situasjonen for å forsikre oss om at det blir satt i verk tiltak. I etterkant vil vi følge opp med besøk for å vurdere resultatet av tiltakene sammen med den aktuelle leverandøren.

Dersom vi oppdager at vi har forårsaket eller medvirket til skade er vi bevisste på vårt ansvar for å sørge for, eller samarbeide om, gjenoppretting og erstatning.

 

I styret for Kvamme Eiendom AS
Olden, 15 mars 2024